English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4781

NGC 4781
Objekt NGC 4781 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4781 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.40'x1.4'
veľkosť: V=11.1m; B=11.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h54m23.6s; Dec= -10°32'10"
RedShift (z): 0.004203
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4781: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4781 : PGC 43902, MCG -2-33-49, IRAS 12517-1015

Blízke objekty: NGC 4780A, NGC 4780, NGC 4782, NGC 4783

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.