English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4851-1

NGC 4851-1
Objekt NGC 4851-1 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4851-1 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 11.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h58m21.8s; Dec= 28°8'52"
RedShift (z): 0.026221
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4851-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 110.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4851-1 : PGC 44439, CGCG 160-61, DRCG 27-199

Blízke objekty: NGC 4849, NGC 4850, NGC 4851-2, NGC 4852

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.