English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4894

NGC 4894
Objekt NGC 4894 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 4894 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.1'
veľkosť: V=15.2m; B=16.1m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m16.7s; Dec= 27°58'1"
RedShift (z): 0.015457
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4894: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4894 : PGC 44732, CGCG 160-247, DRCG 27-122

Blízke objekty: NGC 4893, NGC 4893A, NGC 4895A, NGC 4895

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.