English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5511B

NGC 5511B
Objekt NGC 5511B sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5511B - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=14.5m; B=15.4m
Jas povrchu: 11.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h13m5.4s; Dec= 8°37'56"
RedShift (z): 0.024401
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5511B: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5511B : PGC 50771, NGC 5511, MCG 2-36-50, CGCG 74-141, VV 299, 8ZW 381

Blízke objekty: NGC 5511A, NGC 5511, NGC 5512, NGC 5513

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.