English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5768

NGC 5768
Objekt NGC 5768 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5768 - galaxie v súhvezdí Váhy
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.4'
veľkosť: V=12.5m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h52m7.9s; Dec= -2°31'49"
RedShift (z): 0.006545
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5768: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5768 : PGC 53089, UGC 9564, MCG 0-38-9, CGCG 20-26, KARA 652, IRAS 14495-0219

Blízke objekty: NGC 5766, NGC 5767, NGC 5769, NGC 5770

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.