English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5914B-1

NGC 5914B-1
对象 NGC 5914B-1 正好位于图片的中心.
NGC 5914B-1 - 星系 在星座 牧夫座
类型: S - 螺旋星系
角度尺寸: 0.30'x0.2'
恒星的大小: V=16.0m; B=16.8m
表面亮度: 12.8 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 15h18m45.3s; Dec= 41°53'26"
其他对象名称 NGC 5914B-1 : PGC 54653, MCG 7-31-56

邻居的对象: NGC 5913, NGC 5914A, NGC 5914B-2, NGC 5914

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。