astro-map.com

  NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439 NGC 6439

NGC 6439

NGC 6439
对象 NGC 6439 正好位于图片的中心.
NGC 6439 - 行星状星云 在星座 人馬座
类型: PN -
角度尺寸: 0.23'
恒星的大小: V=12.6m; B=13.8m
这个时代的坐标 J2000: Ra= 17h48m19.8s; Dec= -16°28'44"
其他对象名称 NGC 6439 : PK 11+5.1, CS=18.5

邻居的对象: NGC 6437, NGC 6438, NGC 6440, NGC 6441

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。