English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6551

NGC 6551
对象 NGC 6551 正好位于图片的中心.
NGC 6551 - 该对象没有从Henry Dreyer指出的坐标中再次检索;
在星座 人馬座
类型: NF -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 18h9m0s; Dec= -29°33'0"

邻居的对象: NGC 6549, NGC 6550, NGC 6552, NGC 6553

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。