English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6551

NGC 6551
Objekt NGC 6551 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6551 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Strelec
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h9m0s; Dec= -29°33'0"

Blízke objekty: NGC 6549, NGC 6550, NGC 6552, NGC 6553

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:© 2018, astro-map.com
Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.
krina@info-7.ru