English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6724

NGC 6724
对象 NGC 6724 正好位于图片的中心.
NGC 6724 - 几颗星星 在星座 天鷹座
类型: *Grp -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 18h56m46s; Dec= 10°25'42"

邻居的对象: NGC 6722, NGC 6723, NGC 6725, NGC 6726

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。