English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6845B

NGC 6845B
Objekt NGC 6845B sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6845B - galaxie v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h1m5.1s; Dec= -47°3'34"
RedShift (z): 0.022526
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6845B: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6845B : PGC 63986, ESO 284-8C

Blízke objekty: NGC 6844, NGC 6845, NGC 6845D, NGC 6845C

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.