English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6845D

NGC 6845D
Objekt NGC 6845D sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6845D - galaxie v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h0m53.7s; Dec= -47°5'41"
RedShift (z): 0.022736
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6845D: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6845D : PGC 63978, ESO 284-8B, A 1957-47B

Blízke objekty: NGC 6843, NGC 6844, NGC 6846, NGC 6847

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:

Copyright © 2018, astro-map.com
Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com .
info@astro-map.com