English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6859

NGC 6859
对象 NGC 6859 正好位于图片的中心.
NGC 6859 - 三颗星 在星座 天鷹座
类型: *3 -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 20h3m49.5s; Dec= 0°26'40"

邻居的对象: NGC 6857, NGC 6858, NGC 6860, NGC 6861E

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。