English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6861E

NGC 6861E
Objekt NGC 6861E sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6861E - galaxie v súhvezdí Ďalekohľad
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.40'x0.3'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h11m1.4s; Dec= -48°41'26"
RedShift (z): 0.008519
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6861E: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6861E : PGC 64216, ESO 233-42

Blízke objekty: NGC 6859, NGC 6860, NGC 6861D, NGC 6861A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.