English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 6863

NGC 6863
对象 NGC 6863 正好位于图片的中心.
NGC 6863 - 几颗星星 在星座 天鷹座
类型: *Grp -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 20h5m7.3s; Dec= -3°33'13"
其他对象名称 NGC 6863 : star chain

邻居的对象: NGC 6861F, NGC 6862, NGC 6864, NGC 6865

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。