English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC

NGC
Obiekt NGC znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC -
Тип: -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= msup>hs; Dec= '"

Sąsiadujące obiekty:

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.