English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7430

NGC 7430
Objekt NGC 7430 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7430 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h57m29.7s; Dec= 8°47'40"
RedShift (z): 0.022312
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7430: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7430 : PGC 70106, MCG 1-58-17, CGCG 405-19, ARAK 571

Blízke objekty: NGC 7428, NGC 7429, NGC 7431, NGC 7432

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.