English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7533

NGC 7533
Objekt NGC 7533 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7533 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.3'
veľkosť: V=15.1m; B=16.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h14m22s; Dec= -2°2'0"
RedShift (z): 0.026021
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7533: na základe množstva červeného posunu (z) - 109.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7533 : PGC 70778, CGCG 380-13, NPM1G -02.0507

Blízke objekty: NGC 7531, NGC 7532, NGC 7534, NGC 7535

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.