English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7613

NGC 7613
Obiekt NGC 7613 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 7613 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Ryby
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h19m51s; Dec= 0°11'54"

Sąsiadujące obiekty: NGC 7611, NGC 7612, NGC 7614, NGC 7615

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.