English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7613

NGC 7613
Objekt NGC 7613 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7613 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Ryby
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h19m51s; Dec= 0°11'54"

Blízke objekty: NGC 7611, NGC 7612, NGC 7614, NGC 7615

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.