English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7615

NGC 7615
Objekt NGC 7615 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7615 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.4'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h19m54.4s; Dec= 8°23'58"
RedShift (z): 0.014920
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7615: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7615 : PGC 71097, MCG 1-59-51, CGCG 406-70

Blízke objekty: NGC 7613, NGC 7614, NGC 7616, NGC 7617

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.