English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7720-2

NGC 7720-2
Objekt NGC 7720-2 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7720-2 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.20'x0.2'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 10.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h38m29.5s; Dec= 27°2'5"
RedShift (z): 0.027032
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7720-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 114.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7720-2 : PGC 71985, UGC 12716, MCG 4-55-36, CGCG 476-91, 3C 465

Blízke objekty: NGC 7719-2, NGC 7720-1, NGC 7721, NGC 7722

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.