English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4422

NGC 4422
Objekt NGC 4422 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4422 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h27m12s; Dec= -5°49'49"
RedShift (z): 0.025388
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4422: na základe množstva červeného posunu (z) - 107.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4422 : PGC 40813, MCG -1-32-10, NPM1G -05.0447

Blízke objekty: NGC 4420, NGC 4421, NGC 4423, NGC 4424

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.