English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5082

NGC 5082
Objekt NGC 5082 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5082 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h20m39.8s; Dec= -43°42'1"
RedShift (z): 0.012996
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5082: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5082 : PGC 46566, ESO 269-89, MCG -7-27-53, DCL 562

Blízke objekty: NGC 5080, NGC 5081, NGC 5083, NGC 5084

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.