English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5342

NGC 5342
Objekt NGC 5342 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5342 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.4'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h51m25.9s; Dec= 59°51'50"
RedShift (z): 0.007502
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5342: na základe množstva červeného posunu (z) - 31.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5342 : PGC 49192, UGC 8776, MCG 10-20-41, CGCG 295-20

Blízke objekty: NGC 5340, NGC 5341, NGC 5343, NGC 5344

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.