English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5408

NGC 5408
Objekt NGC 5408 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5408 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: IBm - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.0'
veľkosť: V=11.6m; B=12.2m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h3m21s; Dec= -41°22'43"
RedShift (z): 0.001688
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5408: na základe množstva červeného posunu (z) - 7.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5408 : PGC 50073, MCG -7-29-6, ESO 325-47, TOL 116, IRAS 14002-4108

Blízke objekty: NGC 5407, NGC 5408A, NGC 5409, NGC 5410

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.