English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5477

NGC 5477
Objekt NGC 5477 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5477 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sm -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=14.0m; B=14.4m
Jas povrchu: 14.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h5m33s; Dec= 54°27'39"
RedShift (z): 0.001014
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5477: na základe množstva červeného posunu (z) - 4.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5477 : PGC 50262, UGC 9018, MCG 9-23-34, DDO 186, KUG 1403+546, CGCG 272-25, VV 561

Blízke objekty: NGC 5475, NGC 5476, NGC 5478, NGC 5479

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.