English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5524

NGC 5524
Voorwerp NGC 5524 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 5524 - twee sterren in het sterrenbeeld Bootis
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h13m48.7s; Dec= 36°22'53"

Objecten in de buurt: NGC 5522, NGC 5523, NGC 5525, NGC 5526-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.