English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5619C

NGC 5619C
Objekt NGC 5619C sa nachádza presne v strede obrazu.

5619C - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h27m29.6s; Dec= 4°46'47"
RedShift (z): 0.027516
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5619C: na základe množstva červeného posunu (z) - 116.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5619C : PGC 51622, UGC 9258, MCG 1-37-13, CGCG 47-47

Blízke objekty: NGC 5619B, NGC 5619A, NGC 5620, NGC 5621

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.