English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5665A

NGC 5665A
对象 NGC 5665A 正好位于图片的中心.

NGC 5665A - 星系 在星座 牧夫座
类型: C -
角度尺寸: 0.20'x0.2'
恒星的大小: V=15.0m; B=16.0m
表面亮度: 11.4 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 14h32m27.4s; Dec= 8°4'43"
红移 (z): 0.007527
从太阳距离 NGC 5665A: 基于红移值 (z) - 31.8 MPC;
其他对象名称 NGC 5665A : comp in halo of N 5665

邻居的对象: NGC 5664, NGC 5665, NGC 5666, NGC 5667

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。