English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 5914A

NGC 5914A
Objekt NGC 5914A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5914A - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.3'
veľkosť: V=14.4m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 15h18m43.7s; Dec= 41°51'55"
RedShift (z): 0.018039
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5914A: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5914A : PGC 54654, NGC 5914, MCG 7-31-55, CGCG 221-51, CGCG 222-1

Blízke objekty: NGC 5912, NGC 5913, NGC 5914B-1, NGC 5914B-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.