English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6049

NGC 6049
Objekt NGC 6049 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 6049 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Had
Typ: * -
veľkosť: B=6.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h5m37.8s; Dec= 8°5'48"
Iné mená objektu NGC 6049 : SAO 121361

Blízke objekty: NGC 6047, NGC 6048, NGC 6050A, NGC 6050B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.