English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 61B

NGC 61B
Objekt NGC 61B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 61B - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.4'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h16m24.4s; Dec= -6°19'20"
RedShift (z): 0.026505
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 61B: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 61B : PGC 1085, MCG -1-1-63, VV 742

Blízke objekty: NGC 59, NGC 60, NGC 61A, NGC 62

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.