English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6280-1

NGC 6280-1
Objekt NGC 6280-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6280-1 - galaxie v súhvezdí Hadonos
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=14.6m; B=15.6m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h1m57.5s; Dec= 6°39'59"
RedShift (z): 0.031115
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6280-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 131.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6280-1 : PGC 59464, MCG 1-43-8, CGCG 53-26, ARAK 512

Blízke objekty: NGC 6279, NGC 6280-2, NGC 6281, NGC 6282

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.