English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 6513

NGC 6513
Objekt NGC 6513 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6513 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h59m34.3s; Dec= 24°53'15"
RedShift (z): 0.019814
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6513: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6513 : PGC 61235, UGC 11078, MCG 4-42-18, CGCG 141-38

Blízke objekty: NGC 6511, NGC 6512, NGC 6514, NGC 6515

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.