English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 7525-1

NGC 7525-1
Objekt NGC 7525-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7525-1 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.6'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h13m40.4s; Dec= 14°1'17"
RedShift (z): 0.040902
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7525-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 172.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7525-1 : PGC 70731, MK 316, CGCG 431-19, NPM1G +13.0560, IRAS 23111+1344

Blízke objekty: NGC 7524, NGC 7525-2, NGC 7526, NGC 7527

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.